การดูแลสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบและความยั่งยืน

ผู้ปลูกวอชิงตันแอปเปิลต่างอุทิศตัวเพื่อทำการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้แน่ใจว่าสวนผลไม้มีความยั่งยืนสืบทอดต่อไปอีกหลายรุ่นในอนาคต

ผู้ปลูกในรัฐวอชิงตันทำงานสอดคล้องกับธรรมชาติ มากกว่าจะต่อต้าน ผู้ปลูกพึ่งพาศัตรูแมลงตามธรรมชาติ พืชต้านโรค การเฝ้าระวังศัตรูพืช ระเบียบปฏิบัติ และวิธีการอื่นๆ เพื่อลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร เทคนิคการจัดการศัตรูพืชขั้นสูงในปัจจุบันทำให้มีทางเลือกอื่นๆ ในการกำจัดแมลง ในขณะที่ชาวสวนตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น

การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) คือปรัชญาของการควบคุมศัตรูพืชที่ตั้งอยู่บนหลักการของระบบนิเวศวิทยา IPM สามารถมองเป็นโครงสร้างซึ่งมีรากฐานมาจากความรู้ด้านศัตรูพืชและศัตรูทางธรรมชาติที่มีเหตุผลทางชีววิทยาและระบบนิเวศวิทยา โดยอ้างอิงจากความรู้นี้ ชาวสวนจึงใช้รูปแบบการเฝ้าสังเกต การทำนาย และการดูแลรักษาโดยมีเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อระบุวิธีการใช้งานกลวิธีการควบคุมศัตรูพืชต่างๆ ที่เหมาะสม เทคนิคการควบคุมหลายอย่าง (ทางชีววิทยา, สารเคมี, ทางพฤติกรรม, วัฒนธรรม และพันธุกรรม) ถูกนำมาใช้เพื่อลดการสูญเสียผลผลิต ทำให้ได้ผลิตผลคุณภาพดี และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คำจำกัดความของ IPM ที่ผู้ปลูกผลไม้วอชิงตันนำมาใช้กล่าวไว้ว่า: “การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานคือกระบวนการตัดสินใจนำเทคนิคผสมผสานโดยอ้างอิงจากพื้นที่และข้อมูลมาใช้ สำหรับการจัดการศัตรูพืชซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ปลูกและยกระดับคุณภาพสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น”

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IPM ในอุตสาหกรรมผลไม้ยืนต้นวอชิงตัน โปรดเข้าชมเว็บเพจของศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์ต้นผลไม้ยืนต้นแห่งมหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตันที่ http://entomology.tfrec.wsu.edu/.