เมนูเด่น

2 large Honeycrisp Apples, peeled and chopped
2 tbs granulated sugar

1. Pre-heat the oven to 375°. Grease a 9″ cake pan.

2. Combine filling ingredients in a large bowl and pour into the cake pan. Spread the sliced butter evenly over the top.

3. Reuse the same bowl to combine the flour, sugar, baking powder, and salt.

4. Add in the egg and butter and mix thoroughly. Use a spoon to drop the topping over the apple mixture. Don’t worry about covering the entire thing or getting it perfect.

5. Bake for 40 minutes and serve warm with vanilla ice cream or whipped cream.

1 3/4 cups sugar
3 1/2 teaspoons baking powder
1/2 teaspoons salt
1/2 teaspoon grated orange zest
1/4 teaspoon ground nutmeg
1 cup (2 sticks) butter or margarine
1 cup grated Braeburn or Golden Delicious apple
1 container (8-ounce) low fat vanilla yogurt
2 large eggs, beaten
1 teaspoon ground cinnamon

1. Heat oven to 350° F. Grease 24 3-inch muffin pan cups or line with paper liners. In large bowl, combine flour, 1 cup sugar, the baking powder, salt, orange zest, and nutmeg. With pastry blender or fork, cut in 3/4 cup (1 1/2 sticks) butter until mixture is crumbly.

2. In medium bowl combine apple, yogurt, and eggs; add to flour mixture, stirring until just combined. Spoon batter into prepared muffin cups and bake 20 to 25 minutes or until centers spring back when gently pressed.

3. Cool muffins in pan 5 minutes; remove from pan and cool until able to handle. Meanwhile, melt remaining 1/2 stick butter. In small bowl, combine remaining 3/4 cup sugar and the cinnamon. To serve. brush tops of muffins with butter and roll top in cinnamon-sugar mixture.

This is a spiced up variation of a delicious dessert served at La Riera restaurant in Sant Marti Vell, in Spain’s Emporda region. Be sure to prepare it several hours before serving as it must cool to be unmolded.

 

 

6 Jonagold or Golden Delicious apples, peeled, cored, and coarsely chopped
3/4 cup sugar
1/2 cup water
1 teaspoon cinnamon
1/2 teaspoon nutmeg
1/4 teaspoon ground cloves
1 cup heavy cream
5 large eggs

1. In large saucepan over low heat, combine apples, 1/4 cup sugar, and 1/4 cup water. Cook 15 minutes or until apples are soft. Puree in blender or food processor and set aside. In small heavy-bottomed saucepan over medium heat, combine remaining 1/2 cup sugar and 1/4 cup water. Cook, stirring, until sugar dissolves. Continue cooking, without stirring, until mixture turns a golden amber color, indicating that the sugar has caramelized. Remove from heat and carefully stir in spices (mixture may sputter). Immediately pour caramelized sugar into a 2-quart oven-proof mold, turning the mold to coat the entire bottom with caramelized sugar; set aside.

2. Heat oven to 350 degrees F. In small saucepan, bring cream to boil; immediately remove from heat and set aside to cool slightly. In large bowl, beat eggs well; gradually add cream, beating constantly. Fold in apple puree; pour mixture in caramel coated mold. Place large roasting pan in oven; fill pan 1 inch up with water; place flan mold in center of pan and bake 1 1/2 hours or until knife inserted in center comes out clean.

3. Cool flan to room temperature; dip bottom of mold into warm water to melt caramel bottom slightly. Invert flan onto rimmed serving platter and remove mold. Serve.

 

5 cups Granny Smith apples, pared, cored, and sliced
1/2 – 3/4 cups sugar
1 teaspoon ground cinnamon
Streusel Topping
Streusel Topping
Combine 3/4 cup flour, 1/2 cup quick rolled oats and 1/4 cup each packed brown sugar and white sugar; cut in 1/2 cup butter or margarine until crumbly mixture is formed.

1) Toss apples with sugar and cinnamon; spread in bottom of 11X8X2 inch baking dish. Sprinkle with Streusel Topping. Bake at 350 degrees F. 35-40 minutes.

5 or 6 Golden Delicious apples
1 cup shredded sharp Cheddar cheese
3/4 teaspoon ground cinnamon
1 1/3 cups prepared or packaged granola
1/3 cup packed brown sugar
1/4 cup chopped nuts
1/2 cup butter or margarine, softened

1) Pare apples if desired; core and slice to equal 6 cups. Combine with cheese and cinnamon; place in greased 2-quart baking dish. Combine granola, sugar and nuts; cut in butter. Sprinkle over apple mixture.

2) Bake at 375 degrees F. 30-40 minutes or until topping is golden brown and apples are tender. If necessary, cover partway through baking time to prevent over browning. Serve warm.

2 large Golden Delicious apples
1/2 cup plus 4 teaspoons sugar
1/4 cup water
4 tablespoons butter
4 sheets filo dough (12 X 17 inch)
8 teaspoons finely ground unblanched almonds
1 pint vanilla ice cream

1. Peel and core apples; cut each into eighths. In large skillet, combine 1/2 cup sugar and water. Over low heat, stir mixture until sugar dissolves, then cook, without stirring, about 15 minutes until mixture is caramel colored.

2. Stir in apple slices and 1 tablespoon butter (caramelized sugar will harden slightly, then dissolve). Cook 12-15minutes or until apple is tender.

3. Meanwhile, prepare filo. Heat oven to 300 degrees F. Melt remaining butter. Brush one filo sheet with some butter; sprinkle 1 teaspoon sugar and 2 teaspoons almonds over buttered filo. On top of this sheet, repeat layering, using 3 more sheets filo and the remaining butter, sugar and almonds.

4. Cut out eight 3-inch rounds from layered filo; place in ungreased baking sheet. Bake 10-12 minutes or until golden brown.

5. To serve, place one round of filo on each serving plate. Top each with 2 apple slices. Place another layer filo on top and then spoon on remaining apples. Garnish with vanilla ice cream and serve.

10 Granny Smith or Golden Delicious apples
Juice from 4 lemons
2 boneless, skinless chicken breasts, cooked
salt & freshly ground pepper
1 teaspoon ground cinnamon
2 tablespoons light mayonnaise
3 tablespoons fresh parsley, finely chopped

1. Core and cut 4 of the apples into small cubes. Pour 1/2 of the lemon juice over the apples to prevent browning.

2. Chop the chicken breasts into small cubes and season with salt, pepper and cinnamon.

3. In a bowl, mix the apple, chicken, mayonnaise and parsley.

4. With a sharp knife, cut and remove the top from the other 6 apples. Hollow out with a spoon, leaving a 1/2 inch thick shell. Brush the inside of the apples with lemon juice to prevent browning.
Fill the apples with the chicken Salad. Refrigerate before serving.

4 cups water
8 cups shredded red or green cabbage
5 cups peeled and sliced Granny Smith apples
4 slices bacon, chopped
1 cup sliced onion
2 tablespoons cider vinegar
2 tablespoons sugar
1/2 teaspoon crushed fennel seed
1/4 teaspoon ground black pepper

1. In large pot, heat water to boiling; add cabbage and apples. Simmer 5 minutes or until cabbage is barely tender. Drain and transfer cabbage and apples to serving bowl.

2. In same pot, fry bacon 2 minutes. Add onion and cook until onion is tender and bacon crisps. Stir in vinegar, sugar, and fennel seed. Cook 2 minutes. Stir mixture into cabbage and apples; serve warm.

Pickled Red Delicious apples are the perfect foil to a smooth and creamy cheese plate or as a topper to a bright spinach salad with walnuts and caramelized pecans. These fresh pickles keep in the fridge up to three days.

1 cup water
1/2 cup good quality cider vinegar
1/2 cup granulated sugar
2 slices (1-inch x 2-inch/2.5 cm x 5 cm) gingerroot
1/2 tsp coarse salt
1 tsp pickling spice
2 Washington Red Delicious apples

1. In saucepan over medium heat, stir together water, vinegar and sugar until sugar dissolves. Simmer without stirring for 5 minutes. Remove from heat. Add gingerroot, salt and pickling spice.

2. Quarter apples lengthwise and remove cores. Quarter each piece and arrange in a clean 1 L (4 cup) lidded glass jar. Pour hot pickling liquid over apples. Use a piece of wax paper folded up in the top of the jar to keep the apples submerged in the pickling liquid. Let cool completely at room temperature. Cover and refrigerate for at least one hour and up to 3 days.

3 Golden Delicious apples (or any variety of your choice)
1 can of evaporated milk
1 small can sweetened condensed milk
3 oz. rum, brandy, hard cider (or regular apple cider for non-alcholic)
vanilla ice cream

1. Wash, peel, core and cut the apples into quarters.
Put all the ingredients into a blender and blend with enough ice cream for desired thickness.
Pour into apple cups, garnish with maraschino cherries (optional) and serve immediately.

2. For Apple Cups:
Cut the tops off of 4 large apples. Hollow out the inside, leaving a 1/2 inch thick shell. Brush the inside with lemon juice to prevent browning. Pour frappe inside and serve immediately.

3 cups apple juice or cider
3 cups boiling water
6 tea bags
1/3 cup honey
1 tsp. allspice
Apple slices, cut in circles, to garnish (optional)

1. Add tea bags to boiling water. Let stand 15 minutes. Remove and add allspice, honey and apple juice. Simmer over low heat until honey is blended, about one minute. Chill. Serve over ice with lemon slices.

2. Prep time: 40 minutes

3. Recipe courtesy of US Apple Association

8 pounds Granny Smith apples
1/2 cup water
sugar to taste
Cinnamon to taste

1. Core and quarter apples. Put in a heavy saucepan with a closely fitting lid, add water, and cook over low heat until very soft.

2. Puree through a food mill and add sugar and cinnamon.

This sweet and sour condiment is good to have on hand for grilled meats, chicken and sandwiches. Raisins may be substituted if dried cherries are unavailable.

3 tablespoons vegetable oil
1 1/2 cups chopped red onion
1 tablespoon finely chopped fresh gingerroot
1/4 teaspoon crushed red pepper
1/3 cup dried cherries
1 tablespoon dark brown sugar
1/4 teaspoon salt
1 cup water
1 Washington Granny Smith apple, cored and finely chopped
1 teaspoon cornstarch dissolved in 1 tablespoon water
1 teaspoon balsamic vinegar

1. In large skillet, heat oil over medium heat. Add red onion, gingerroot, and hot pepper flakes; saute, stirring, 5 minutes. Add dried cherries, brown sugar, and salt. Stir in 1 cup water, cover, and cook over medium heat 5 minutes.

2. Add apple to onion mixture, cover and cook 6 to 8 minutes or until apple is just tender. Stir cornstarch mixture into apple-onion mixture and cook over high heat, stirring, until mixture is thickened and appears glazed-about 1 minute. Remove from heat, stir in vinegar, and cool before serving or storing. Chutney can be refrigerated for 1 week or frozen for 1 month.

4 pounds Granny Smith apples, peeled, cored and quartered
1 cup water
1 cup apple cider
Brown sugar as needed
2 teaspoons cinnamon
1 teaspoon ground cloves
1/2 teaspoon allspice
Grated rind and juice of 2 lemons

1. Cook the apples in the liquid until soft. Pass through a food mill. Add 1/2 cup brown sugar for each cup of puree. Add the spices, rind and lemon juice and cook over very low heat until thick and dark brown. This may take 3 to 4 hours.

2. If not to be used within a week or two, pour into hot sterilized jars and seal tightly.

Press apples for juice, heat in dish

2 cups water
1 tablespoon lemon juice
2 Golden Delicious apples
1 pound reduce-fat kielbasa or breakfast sausages
1 bunch fresh sage (optional)

1. Heat oven to 400 degrees F. Lightly coat baking sheet with vegetable oil cooking spray. In small bowl, combine water and lemon juice. Core apples and cut each lengthwise into quarters; cut each quarter into 4 wedges. Soak slices in lemon water 1 minute; drain.

2. Cut kielbasa diagonally into 24 1/2-inch-thick oval slices. On wooden or metal skewers, alternately thread 4 slices of apple and 3 slices kielbasa, beginning and ending with apple. (Kielbasa should be threaded through skin side-not cut side.)

3. Roast kabobs, turning occasionally, 15 to 20 minutes or until apple slices soften and kielbasa browns. Set on bed of sage leaves, if desired, and serve.

Poached apple slices and a cardamom-flavored syrup dress up traditional french toast. The recipe can easily be doubled to serve more.

1 Fuji or Granny Smith apple, cored and sliced
1/2 cup apple juice
1 tablespoon cold water
1 teaspoon cornstarch
1/8 teaspoon ground cardamom
2 large eggs, beaten
1/4 teaspoon vanilla extract
4 slices bread

1. In small pot, combine apple slices and apple juice; heat to simmer. Cover and cook apple slices until tender but still retain their shape-about 8 minutes.

2. With slotted spoon remove apple slices and reserve. Combine water, cornstarch, and cardamom and whisk into apple juice in pot. Heat mixture to boiling and cook, stirring, until thickened and syrupy. Remove from heat and set aside while preparing French toast.

3. Heat a large non-stick skillet over medium heat. In wide shallow bowl, combine eggs and vanilla. Dip two bread slices in egg mixture to coat both sides; cook in skillet until golden brown on both sides. Remove to serving plate. Repeat with remaining egg mixture and bread slices. Arrange apple slices on top of French toast and drizzle with reserved syrup.

2 tablespoons vegetable oil
3 medium Granny Smith apples, peeled, cored, and chopped
1 potato, peeled and chopped
1 stalk celery, chopped
1/4 cup finely chopped onion
1/8 teaspoon ground thyme
1/4 cup white wine
5 cups chicken broth
4 cups grated cheddar cheese
1/2 cup heavy cream
1/8 teaspoon nutmeg
1/8 teaspoon white pepper
Diced unpeeled apple (optional)

1. In large saucepot, heat oil. Add apples, potato, celery, onion, and thyme. SautT 10 minutes. Stir in wine and simmer 2 minutes; add broth and simmer 45 minutes.

2. In blender or food processor, puree soup mixture. Return to saucepot; over very low heat, stir in cheese, cream, nutmeg, and pepper. Cook just until heated through–do not boil or cheese will curdle. Ladle soup into serving bowls and garnish, if desired, diced apples.

2 cups apple juice
1 tablespoon lemon juice
1/2 teaspoon grated orange or lemon zest
2 (3-inch) cinnamon sticks
2 Red Delicious apples, cored and chopped
1 1/2 cups chopped fresh pineapple
1 orange, peeled and sectioned
1/2 cup seedless grapes

1. In medium saucepan, combine apple juice, lemon juice, orange or lemon zest, and cinnamon sticks. Heat to boil and simmer, uncovered 10 minutes. Cool to room temperature.

2. In large serving bowl, combine apples, pineapple, orange, and grapes. Remove cinnamon sticks from apple juice mixture and pour mixture over fruit. Chill before serving.

A great take-along snack packed with the goodness of grains and fruit.

สุดยอดขนมอบ ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารจากธัญพืช และผลไม้

1 cup all-purpose flour (แป้งเอนกประสงค์)
1 cup quick oats (แป้งข้าวโอ๊ต)
2/3 cup brown sugar (น้ำตาลทรายแดง)
2 teaspoons baking soda (เบคกิ้งโซดา)
1/2 teaspoon salt (เกลือ)
1/2 teaspoon cinnamon (ผงอบเชย)
2/3 cup buttermilk (บัตเตอร์มิลล์)
3 tablespoons vegetable oil (น้ำมันพืช)
2 large egg whites (ไข่ขาว)
1 Golden Delicious apple, cored and chopped (แอปเปิล โกลเดน ดิลิเชียว สับ)
1/2 cup dried cranberries or raisins (แคนเบอรี่อบแห้ง หรือหลูกเกด)
1/4 cup chopped nuts (ถั่วนำมาบดหยาบ)
2 tablespoons flaked coconut (optional) (มะพร้าวขูด (มีหรือไม่มีก็ได้))

1. Heat oven to 375 degrees F. Lightly grease a 9-inch square baking pan. In large mixing bowl, combine flour, oats, brown sugar, baking soda, salt, and cinnamon; stir to blend.

2. Add buttermilk, oil, and egg whites; beat just until blended. Stir in apple, dried fruit, and nuts. Spread batter evenly in pan and top with coconut, if desired. Bake 20 to 25 minutes or until cake tester inserted in center comes out clean. Cool and cut into 10 bars.

 

แอปเปิลเจลลี่ เป็นอาหารทานเล่น ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย สามารถเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้ด้วย เนื่องจากวิธีทำนั้นแสนง่าย เด็กๆ สามารถเรียนรู้ และฝึกสมาธิจากการทำเมนูนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ชอบทานหวานสามารถลดปริมาณน้ำตาลได้ตามชอบ

น้ำตาลทราย 100 กรัม

เจลาตินชนิดแผ่น 8 แผ่น

แอปเปิลวอชิงตัน พันธุ์กาล่า หั่นเป็นชิ้นสำหรับตกแต่ง

ใบสะระแหน่ สำหรับตกแต่ง

น้ำเย็นจัดสำหรับแช่เจลาติน
น้ำเย็นจัดใส่น้ำมะนาวเล็กน้อยสำหรับแช่แอปเปิล (หรือจะใช้เกลือผสมน้ำก็ได้ ชิมให้มีรสเค็มเล็กน้อย)

วิธีทำ
1. เตรียมเจลาตินโดยแช่แผ่นเจลาตินลงในน้ำเย็นจัดจนแผ่นมีลักษณะนิ่ม

2. หั่นแอปเปิลวอชิงตันพันธุ์กาล่า คว้านเนื้อเก็บไว้ให้ได้ 300 กรัม แช่ลงในน้ำเย็นที่ผสมนน้ำมะนาว (เพื่อป้องกันแอปเปิลเปลี่ยนสี) พักไว้

3. หั่นเนื้อ แอปเปิลวอชิงตันกาล่า ที่เก็บไว้เป็นชิ้นบาง ๆ ใส่หม้อเติมน้ำเปล่า ยกขึ้นตั้งไฟ จนเดือด เคี่ยวต่ออีก
ประมาณ 10 นาที ยกลงกรองด้วยผ้าขาวบาง ยกขึ้นตั้งไฟ อีกครั้งใส่น้ำตาลทราย พอเดือดยกลง

4. ใส่เจลาติน ลงผสมคนพอเข้ากัน พักไว้ให้อุ่น ตักใส่ลูกแอปเปิลวอชิงตันกาล่า ที่เตรียมไว้ จนเต็ม

5. นำเข้าแช่ในตู้เย็น พอเริ่มเซ็ตตัวนำออกมาตกแต่งด้วย แอปเปิลวอชิงตันกาล่า ให้สวยงาม

6. นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนแข็งตัว ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่จัดเสิร์ฟขณะเย็น ๆ
Notes :
• หากต้องการรับประทานเนื้อแอปเปิลสามารถนนำแอปเปิล ที่ต้มในข้อที่ 3 ปั่นรวมกับน้ำได้เลย
• หากต้องการให้เพิ่มรสเปรี้ยวให้กับ แอปเปิลเจลลี่ สามารถใช้เนื้อแอปเปิลวอชิงตัน พันธุ์แกรนนี่ สมิธ สีเขียว หรืออาจจะผสมระหว่างกาล่า กับแกรนนี่ สมิธก็จะได้รสชาติ เปรี้ยวๆ หวาน อร่อยไปอีกแบบ

 

แอปเปิลเบรดมูสเค้ก เป็นเค้กเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับครอบครัว หรืองานปาร์ตี้ ที่ต้องการเมนูสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว เหมาะสำหรับทานกับเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น

 1. แอปเปิลวอชิงตัน พันธุ์เรดเดลิเชียส ปอกเปลือกหั่นชิ้นเล็ก 250 กรัม
 2. น้ำตาลทราย 150 กรัม
 3. อบเชยป่น 1/2 ช้อนชา
 4. น้ำเปล่า 100 กรัม
 5. แป้งข้าวโพดผสมน้ำเปล่าเล็กน้อย 1-1 1/2 ช้อนชา
 6. โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1/4 ถ้วยตวง
 7. น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ
 8. วิปครีมชนิดจืด 400 กรัม
 9. เจลาตินชนิดแผ่นแช่น้ำ เย็นจัดจนนิ่ม 7 แผ่น
 10. แอปเปิลวอชิงตัน พันธุ์ฟูจิ พันธุ์เรด เดลิเชียส พันธุ์แกรนนี่ สมิธ ผ่าครึ่งลูก สไลซ์กริลล์พอเหลืองสำหรับตกแต่ง
 11. ขนมปังโฮลวีท สำหรับติดขอบด้านข้างพิมพ์เค้ก
 12. แผ่นพลาสติกสำหรับพันขอบด้านข้างเค้ก

 1. ใส่แอปเปิลวอชิงตัน พันธุ์เรดเดลิเชียส น้ำตาลทราย อบเชยป่น
  และน้ำเปล่า ลงในหม้อ ตั้งไฟเคี่ยวจนแอปเปิลสุกนิ่ม ค่อย ๆ
  ใส่แป้งข้าวโพดที่ผสมน้ำเปล่า โดยคนตลอดเวลา จนสุกมี
  ลักษณะข้นยกลงพักไว้ พออุ่น
 2. น้ำส่วนผสมในข้อที่ 1 เทใส่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ปั่นจนละเอียด
  เทใส่อ่างผสมเติมเจลาติน คนพอเข้ากัน ตามด้วยโยเกิร์ต
  น้ำมะนาว คนให้เข้ากันอีกครั้ง
 3. ตีวิปครีมพอตั้งยอดอ่อน ค่อย ๆ ใส่ลงผสมกับแอปเปิลที่ปั่นไว้
  ตะล่อมเบา ๆ ด้วยตะกร้อมือ จนส่วนผสมเข้ากันดี พักไว้
 4. ใช้แผ่นพลาสติกพันขอบด้านข้างพิมพ์เค้กขนาด 2 ปอนด์
  แบบเจาะก้นแล้วเรียงขนมปังโฮลวีทลงด้านข้างของพิมพ์
 5. เรียงแอปเปิลวอชิงตัน พันธุ์ฟูจิ ที่กริลล์ไว้ลงในก้นพิมพ์ พอทั่ว เทส่วนผสม มูสแอปเปิล (ในข้อที่ 3) ลงจนเต็มพิมพ์ นำเข้าแช่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งจนแข็งตัว
 6. นำขนมออกจากพิมพ์ ลอกแผ่นพลาสติกออก ตกแต่งหน้าเค้ก ด้วย แอปเปิลวอชิงตัน พันธุ์เรดเดลิเชียส และแอปเปิลวอชิงตัน พันธุ์แกรนนี่ สมิธ ที่กริลล์ไว้ ใส้สวยงามตัดเป็นชิ้นจัดเสิร์ฟ

Notes :
เคล็ดลับป้องกันไม่ให้แอปเปิลที่หั่นแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ให้แช่แอปเปิลลงในน้ำที่ผสมน้ำมะนาว หรือน้ำผลไม้รสเปรี้ยว ในอัตราหนึ่งส่วนต่อน้ำสามส่วน

 

Apple Yogurt Smoothie

แอปเปิล โยเกริต์ สมูธตี้ เป็นเมนูเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

 1. น้ำส้ม 1/2 ถ้วย
 2. โยเกริต์รสวานิลลา หรือรสที่คุณชื่นชอบ 2 ถ้วย
 3. วอชิงตันแอปเปิล แกรนนี่สมิธ (เขียว) ลูกใหญ่ 1 ลูก หรือลูกเล็ก 2 ลูก
 4. น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ
 5. น้ำแข็ง 1 ถ้วย

ปั่นส่วนผสมทุกอย่างในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ จนได้สมูธตี้เนื้อเนียน เสริฟทันทีจะได้วิตามินครบถ้วน

ข้อแนะนำ

ควรปั่นในปริมาณที่ทานในแต่ละครั้ง ไม่แนะนำให้ทำแล้วแช่ตู้เย็นไว้ดื่มในคราวต่อไป เพราะทำให้สูญเสียวิตามินที่สำคัญ และรสชาติอาจไม่อร่อยเหมือนทำเสร็จใหม่ๆ

แพนเค๊กแนะนำให้ทานตอนร้อนๆ นะคะ เพราะจะได้ความหอม และนุ่ม จะทานกับน้ำผึ้ง หรือไอศครีมวนิลาก็ได้ค่ะ หรือจะจิบกับชาร้อน…แหม เข้ากันจริงๆ ค่ะ

ส่วนผสม:
1.แป้งสาลีเอนกประสงค์ 1 ถ้วยตวง
2.น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
3.ผงฟู 2 ช้อนชา
4.เกลือป่น 1/4 ช้อนชา
5.นมสดจืด 1 ถ้วยตวง
6.ไข่ไก่ 1 ฟอง
7.เนยละลาย 2-3 ช้อนโต๊ะ
8.วอชิงตันแอปเปิ้ลแกรนนี่ สมิธ สีเขียว 1 ลูก

ผสมส่วนผสมข้อ 1-7 เข้าด้วยกัน ส่วนเนยละลายทำให้เย็นก่อนนะคะ ค่อยเทลงไปเป็นอย่างสุดท้าย แล้วเหลือไว้เล็กน้อยสำหรับทอดแพนเค๊กค่ะ

เมื่อผสมทุกอย่างดีแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆ เอาเนยทากะทะ แล้วเอาแอปเปิลวางลงก่อน ตามด้วยแป้งแพนเค๊กที่ผสมไว้ ขนาดตามชอบ ชอบพอดีคำ หรือใหญ่ๆ ก็ตามสบายค่ะ พอแป้งด้านล่างเริ่มสุก (เริ่มมีฟองอากาศ) ก็กลับเอาอีกด้านนาบกับกะทะ นำเนยละลายที่เหลือมาทาแพนเค๊กด้านที่สุกแล้ว พอแป้งอีกด้านสุกก็ตักใส่จา

Freshen up!! Apple Carrot Ginger Juice!!
มาสร้างความสดชื่นให้กับวันทำงานกลางสัปดาห์กันด้วย น้ำแอปเปิล+แครอท+ขิง กันดีกว่าค่ะ

แอปเปิล (Apple): เป็นผลไม้ที่ถูกจัดอันดับว่ามี Antioxidant สูงมากทีเดียว ซึ่งจะช่วยชะลอวัย และลดริ้วรอย ส่วนใครใช้วอชิงตันแอปเปิลสีเขียว ก็จะให้รสชาติเปรี้ยวอมหวาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพราะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลสีอื่น

แครอท (Carrot): มีสารเบต้าแคโรทีน จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A เมื่อถูกดูดซึมในร่างกาย ช่วยดูแลดวงตาของคุณ และช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม

ขิง (Ginger): มีสาร Gingerol เป็น Antioxidant ที่ช่วยลดอาการอักเสบตามไขข้อ

 1. แอปเปิล เรดดิลิเชียส หรือกาล่าขนาดเล็ก 3 ลูก
 2. แครอท ขนาดเล็ก 3 หัว
 3. ขิง 3-4 แว่น

นำส่วนผสมทั้งหมดเข้าเครื่องแยกกาก จะได้น้ำผลไม้ที่สามารถดื่มได้ทันที หากต้องการดื่มแบบเย็น ควรใช้ผักผลไม้ที่แช่เย็นแล้วมาทำ หรือจะใส่น้ำแข็งเล็กน้อยก่อนดื่มก็ได้เช่นกัน

หากต้องการรสเปรี้ยว สามารถใช้วอชิงตันแอปเปิลแกรนนี่สมิธ 1 ในสาม หรือ ทั้งหมดก็ได้

 

Washington Apple Honey Mustard Sauce เมนูชื่อยาว แต่ทำได้ไม่ยาก เป็นสูตรที่คิดค้นโดย Future Chef จากการจัดงาน U.S. Food Products Seminar and Cooking Demonstration @Suan Dusit Place Hotel

 1. ผักคอส 2 ถ้วย
 2. แอปเปิล วอชิงตันแกรนนี่ สมิธ และกาล่า อย่างละ 1 ลูก
 3. อโวคาโด  1/2 ลูก
 4. เออจิเบอรรี่แห้ง (ใช้ลูกเกดแทนได้) 1 ช้อนโต๊ะ
 5. แครอทซอย ปริมาณตามชอบ
 6. วอลนัท สำหรับโรยตกแต่ง (จะใช้อัลมอลล์แทนก็ได้)

 

ส่วนผสมของฮันนี่มัสตาร์ดซอส

 1. โอลีฟออย  2 ถ้วย
 2. น้ำมะนาวเหลือง (lemon) 1 ลูก
 3. น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ
 4. มัสตาร์ด 1 ช้อนโต๊ะ
 5. พริกไท 1/2 ช้อนชา

จัดแต่งจากสลัดด้วยผักและแอปเปิลตามชอบ

ผสมส่วนผสมของน้ำสลัดทั้งหมดในชามผสม คนให้เข้ากัน

ราดน้ำสลัดบนสลัดเมื่อต้องการรับประทาน ไม่แนะนำให้ราดน้ำสลัดไว้ก่อน เพราะจะทำให้ผักไม่สดกรอบ

ผักควรแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสักครู่ เพื่อเพิ่มความอร่อย

วอลนัท ใช้โรยตกแต่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย

หากต้องการเพิ่มเนื้อสัตว์ก็สามารถเพิ่มได้ตามชอบ

 

Caramel Apple Cookie Cups

คุกกี้คัพ เนื้อนุ่ม พร้อมแอปเปิลวอชิงตัน รสชาติหวานอมเปรี้ยว ให้พลังงาน และคุณค่าทางอาหาร เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

ส่วนผสมคุกกี้คัพ Cookie Cups

 1. แป้งสาลีอเนกประสงค์ 100 กรัม
 2. แป้งข้าวไรย์สีดำ 100 กรัม
 3. อบเชยป่น 1 ช้อนชา
 4. โซดาไบคาร์บอเนต 1/2 ช้อนชา
 5. แป้งข้าวโพด 2 ช้อนชา
 6. เนยสดชนิดเค็ม 150 กรัม
 7. น้ำตาลทรายแดงร่อนแล้ว 100 กรัม
 8. ไข่ไก่ 1 ฟอง
 9. กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา
 10. พิมพ์ถ้วย (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว)
 11. พิมพ์ถ้วย (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว)
 12. เนยขาวสำหรับทาพิมพ์

 

ส่วนผสมคาราเมลแอปเปิลซอส

 1. แอปเปิลวอชิงตัน พันธุ์ เรดดิลิเชียส หั่นเป็นชิ้น 100 กรัม
 2. แอปเปิลวอชิงตัน พันธุ์ แกรนนี่สมิธ หั่นเป็นชิ้น 100 กรัม
 3. น้ำตาลทรายไม่ฟอกสี 75 กรัม
 4. น้ำเปล่า 1 ช้อนโต๊ะ
 5. เนยสดชนิดเค็ม 35 กรัม
 6. วิปครีมชนิดจืด 50 กรัม
 7. ลูกจันทน์ป่น 1/4 ช้อนชา
 8. อบเชยป่น 1/4 ช้อนชา
 9. เนยสดชนิดเค็มสำหรับผัด 1 ช้อนโต๊ะ
 10. แป้งข้าวโพด 2 1/2 ช้อนชา (ผสมน้ำเปล่าเล็กน้อย)

 

 1. ร่อนแป้งสาลี อบเชยป่น ไซดาไบคาร์บอเนต และแป้งข้าวโพด ลงอ่างผสม เติมแป้งข้าวไรย์ คนให้เข้ากัน
 2. ตีเนยสดด้วยหัวตีใบไม้โดยใช้ความเร็วปานกลางของเครื่อง พอเนยอ่อนตัวเติมน้ำตาลทรายแดง ตีต่อประมาณ 5-7 นาที หรือจนส่วนผสมขึ้นฟูเป็นครีม
 3. ใส่ไข่ไก่ กลิ่นวานิลลา ผสมพอเข้ากัน ลดความเร็วเครื่องลงเหลือต่ำสุด ใส่ส่วนผสมแป้งในข้อที่ 1 ผสมจนเข้ากันดี นำเข้าตู้เย็นประมาณ 15 นาที
 4. นำส่วนผสมที่ได้ ปั้นเป็นก้อนกลม หนักประมาณ 45 กรัม วางลงในพิมพ์ถ้วยขนาด 2 นิ้ว ที่ทาด้วยเนยขาว  จากนั้นใช้พิมพ์ขนาด 1 นิ้ว กดลงที่ตัวแป้งให้เป็นรูปถถ้วย
 5. นำเข้าอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 10-20 นาที เปิดเตาอบ ดึงพิมพ์ถ้วยขนาดเล็กออก อบต่อจนสุกเหลือง นำออกจากเตาอบ พักไว้ให้เย็น

 

วิธีทำคาราเมลแอปเปิลซอส Caramel Apple Sauce

 1. ทาคาราเมล โดยใส่น้ำตาลทรายกับน้ำเปล่า ลงในภาชนะตั้งไฟเคี่ยวจนน้ำตาลละลาย เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม
 2. ค่อยๆ ใส่วิปครีมลงผสม โดยคนตลอดเวลาจนหมด ตามด้วยเนยสด เคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้น ยกลงพักไว้
 3. ตั้งกระทะใส่เนยสด พอเนยสดละลาย ใส่แอปเปิลวอชิงตันทั้งหมด ลงไปผัดพอผิวตึง ใส่ลูกจันทน์ป่น อบเชยป่น ลงผัดพอหอม
 4. ใส่คาราเมล ผัดจนเข้ากันดี จากนั้นค่อนๆ ใส่แป้งข้าวโพดที่ผสมน้ำเปล่า ลงผสมผัดต่อจนส่วนผสมสุก มีลักษณะข้นยกลงพักไว้ให้เย็น
 5. ตักส่วนผสมที่ได้ลงใน Cookie cups นำเข้าแช่ตู้เย็นสักครู่ ก่อนเสริฟ